•  توزیع وانتقال گاز
 •  تبدیلات گازی
 •  ذخیره سازی گاز
 •  دینامیک گازها
 • علوم و مهندسی پلیمر
 • ترمودینامیک
 •  سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور
 •  مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها
 •  کاربردهای فناوری های زیستی و نانو
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 •  انرژی های تجدید پذیر
 •  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • دینامیک سیالات محاسباتی
 • فرآیند های جداسازی
 • پدیده های انتقال
 • مطالعات صنعتی
 • شیمی گاز و پلیمر
 • آنالیز