چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:50 conf_to 11:20
دکتر اکبر شاهسوند: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
A Glance At Natural Gas Resources And Its Processing Techniques
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 11:20 conf_to 11:50
مهندس رضا محتشمی پور : رئیس دفتر توسع صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی
محدودیت های توسعه صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 09:15 conf_to 09:45
دکتر علی نخعی پور : دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن