کمیته برگزاری
دکتر احمد محقر
رئیس
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.mohaghar [at] ub.ac.ir
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۲
دکتر امید رضا دهقان
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: vcre [at] ub.ac.ir
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۵
کمیته علمی
دکتر ابوالفضل محمدی
دبیر کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: mohammadi.a [at] ub.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر علی گرمرودی اصیل
دبیر اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.garmroudi [at] ub.ac.ir
کمیته آموزش
دکتر مهدی بیات
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.bayat [at] ub.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر حسین دلاوری
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: h.delavari [at] ub.ac.ir
کمیته صنعت
دکتر مرتضی اسفندیاری
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.esfadyari [at] ub.ac.ir