کمیته برگزاری
دکتر احمد محقر
رئیس کنفرانس
استادیار
وب سایت: ub.ac.ir/presidency/president
پست الکترونیکی: a.mohaghar [at] ub.ac.ir
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴
دبیر کنفرانس
دکتر علی گرمرودی اصیل
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.garmroudi [at] ub.ac.ir
کمیته علمی
دکتر حامد اعظمی
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: h.azami [at] ub.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر ابوالفضل محمدی
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: mohammadi.a [at] ub.ac.ir
کمیته صنعت
دکتر مرتضی اسفندیاری
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.esfadyari [at] ub.ac.ir
کمیته آموزش
دکتر مهدی بیات
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.bayat [at] ub.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر حسین دلاوری
دبیر
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: h.delavari [at] ub.ac.ir