حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
پایگاه علوم استنادی جهان اسلام
سیویلیکا
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه شیراز
دانشگاه علم و صنعت ایران