پایگاه اطلاعات علمی Civilica به جمع حامیان همایش پیوست.
1395-09-14
پایگاه اطلاعات علمی Civilica به جمع حامیان همایش پیوست.

پایگاه اطلاعات علمی Civilica حمایت علمی و معنوی خود را از اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی اعلام نمود. براین اساس تمامی مقاله های پذیرفته شده پس از پایان کنگره در این پایگاه نمایه سازی خواهد شد.