امکان ارسال مقاله به زبان فارسی و انگلیسی
1395-09-14
امکان ارسال مقاله به زبان فارسی و انگلیسی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند در این رویداد علمی امکان ارسال مقاله به زبان فارسی و انگلیسی فراهم شده است.