اولین جلسه شورای سیاستگذاری داخلی
1395-10-13
اولین جلسه شورای سیاستگذاری داخلی

اولین جلسه رسمی شورای سیاستگذاری داخلی کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی با حضور اعضاء در دفتر جناب آقای دکتر محقر، ریاست محترم دانشگاه بجنورد، در تاریخ 1395/10/06 برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر دهقان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دبیر همایش، خلاصه گزارشی از روند برگزاری کنفرانس ارائه نمودند. همچنین جناب آقایان دکتر گرمرودی و دکتر محمدی دبیران اجرایی و علمی کنفرانس نکات راهبردی را جهت بررسی و ارائه راهکار در جلسه مطرح نمودند. در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر، نکات و راهنمایی های موثری توسط مسئولین دانشگاه آقای دکتر محقر، دکتر جعفریانی، معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه و آقای دکتر وحدانی مدیریت محترم طرح و برنامه دانشگاه مطرح و نتایج مناسبی به منظور برگزاری هر چه با شکوهتر کنفرانس حاصل گردید.