شرکت ملی پتروشیمی-دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
1395-12-24
شرکت ملی پتروشیمی-دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به  جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.

شرکت ملی پتروشیمی-دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به  جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.