مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز
1395-12-24
مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز

مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.