شرکت ملی پخش فرایندهای نفتی ایران منطقه خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
1395-12-25
شرکت ملی پخش فرایندهای نفتی ایران منطقه خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی  فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.

شرکت ملی پخش فرایندهای نفتی ایران منطقه خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.