آدرس مهمانسرای دانشگاه
1396-02-12

آدرس مهمانسرای دانشگاه برای اسکان اساتید و دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

 بجنورد، کیلومتر 5 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، مهمانسرا و استادسرای دانشگاه بجنورد