مسئولیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دبیرخانه

خانم مریم حکیمی زاده

1

دبیرخانه

آقای محمد آریایی پناه

2

دبیرخانه

آقای احسان حسینی مجد

3

دبیرخانه

خانم سمیه سبحانی

4

دبیرخانه

خانم لیلا نصیری

5

دبیرخانه

خانم سارینا برزخی

6

دبیرخانه

آقای علی نبوی

7

دبیرخانه

آقای رضا ساکت

8

اجرایی

آقای نیما باباخانپور

9

اجرایی

آقای علی محمدی

10

اجرایی

آقای مهدی محمدی

11

اجرایی

آقای علیرضا شفیع آبادی

12

اجرایی

آقای میلاد محمدنیا

13

اجرایی

خانم الهه کوثری

14

اجرایی

خانم محدثه علی آبادی

15

اجرایی

خانم پریسا میرخاندوزی

16

اجرایی

خانم زینب جعفری

17

اجرایی

آقای محمد کرمانی

18

اجرایی

آقای علی رجلانی

19

اجرایی

خانم مریم مشمولی

20

اجرایی

خانم مطهره آرش نیا

21

اجرایی

آقای یاسین گل گلی

22

پذیرش

خانم ندا نعمانی

23

پذیرش

خانم بهنوش اکبریان

24

پذیرش

خانم الناز خالقی

25

پذیرش

خانم نرجس سبحانی

26

پذیرش

خانم رویا موحد

27

پذیرایی

خانم کیمیا نائلی

28

پذیرایی

خانم مهشید وقارموسوی

29

عکاسی

خانم زهرا عبدی

30

عکاسی

خانم نگین هاشمی

31

اجرایی

مهدی یزدانی

32