جلسه کمیته برگزاری کنفرانس با گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه دبیر کنفرانس و دبیر اجرایی کنفرانس با رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه

 


جلسه جناب آقای دکتر گرمرودی، دبیر کنفرانس، با دکتر رشیدی و دکتر امیدخواه در حاشیه شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه امیر کبیر


فعالیت دبیرخانه کنفرانس