جلسه دبیر کنفرانس و دبیر اجرایی کنفرانس با رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه