1- دکتر ابوالفضل محمدی: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

2- دکتر علی گرمرودی اصیل: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

3- دکتر حامد اعظمی: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

4- دکتر حسین دلاوری: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

5- دکتر مرتضی اسفندیاری: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

6- دکتر مهدی بیات: عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

7- دکتر مجید حلیمی: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

8- دکتر راضیه نجات: عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر

9- دکتر اعظم سبحانی: عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر

10- دکتر نسترن پارسافرد: عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر

11- دکتر محدثه نظری: عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین

12- دکتر صدیقه عباسی: عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین

13: دکتر اکرامی: عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین