1- مهندس بهمن زورمند، پتروشیمی خراسان

2- مهندس موسوی، پتروشیمی خراسان

3- مهندس آقاناصری، پتروشیمی خراسان