اعضای کمیته علمی

ردیف

نام  و نام خانوادگی

دانشگاه محل اشتغال

1

 

دکتر علی احمدپور

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک:ahmadpour@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.um.ac.ir/~ahmadpour

2

 

دکتر حسن پهلوانزاده

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک: pahlavzh@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.modares.ac.ir/~pahlavzh

3

 

دکتر جعفر توفیقی

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک: towfighi@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.modares.ac.ir/~towfighi

4

 

دکتر علی حق طلب

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک: haghtala@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.modares.ac.ir/~haghtala

5

 

دکتر محمد رضا رحیم پور

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

پست الکترونیک: rahimpor@shirazu.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/253829453416

6

 

دکتر مصطفی رحیم نژاد

دانشیار گروه مهندسی شیمی صنعتی نوشیروانی بابل

پست الکترونیک: rahimnejad@nit.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://che.nit.ac.ir/ms/rahimnejad/home.aspx

7

 دکتر اکبر شاهسوند

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: shahsavand@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.um.ac.ir/~shahsavand/

8

 

دکتر علی محبی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پست الکترونیک: amohebbi@uk.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://academicstaff.uk.ac.ir/almohebbi

9

 

دکتر امیر حسین محمدی

استاد موسسه پاریس تک فرانسه

پست الکترونیک:

 amir-hossein.mohammadi@mines-paristech.fr

آدرس وب سایت:

http://research.ukzn.ac.za/List-of-Top-30-Researchers/Professor-Amir-Hossein-Mohammadi.aspx

10

 

دکتر مهرداد منطقیان

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک:  manteghi@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

 http://www.modares.ac.ir/~manteghi

11

 

دکتر محمدرضا مهرنیا

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران

پست الکترونیک:  mmehrnia@ut.ac.ir

آدرس وب سایت:

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia

12

 

دکتر بهرام ناصرنژاد

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

پست الکترونیک: banana@aut.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://chemeng.aut.ac.ir/autcms/chemical-engineering/fa/home

13

 

دکتر علی نخعی پور

دانشیارگروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: a.nakhaei@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://a.nakhaei.profcms.um.ac.ir

14

 

دکتر فرشاد ورامینیان

دانشیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

پست الکترونیک: fvaraminian@semnan.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=198

15

 

دکتر حسن هاشمی پور رفسنجانی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پست الکترونیک: h-hashemipour@uk.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://academicstaff.uk.ac.ir/hahashemi

16

 

دکتر سید حسام نجیبی

دانشیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
پست الکترونیک: najibi@put.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.put.ac.ir/~najibi

 

17

 

دکتر حسین بهمنیار

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران


پست الکترونیک: hbahmny@ut.ac.ir

آدرس وب سایت:

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hbahmany/

 

18

 

دکتر مهدی پورافشار چنار

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد


پست الکترونیک:  pourafshari@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://pourafshari.profcms.um.ac.ir/

19

 

دکتر غلامحسین ظهوری

استاد گروه پلیمر دانشگاه فردوسی مشهد


پست الکترونیک:  zohuri@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://zohuri.profcms.um.ac.ir/

20

دکتر  سید عباس شجاع الساداتی

 

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

 

پست الکترونیک: shoja_sa@modares.ac.ir

 

آدرس وب سایت:

http://modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=34&pageid=6573&tchcode=310790

 

21

 

دکتر امیر صرافی

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پست الکترونیک: sarafi@uk.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://academicstaff.uk.ac.ir/amsarafi

22

 

 

دکتر رامین کریم زاده

 

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک: ramin@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.modares.ac.ir/~ramin

 

23

دکتر سید محمود موسوی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: mmousavi@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

mmousavi.profcms.um.ac.ir

24

 

دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی

 

 استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: fanaei@um.ac.ir

آدرس وب سایت:

25

دکتر محمدرضا امیدخواه

استاد گروه مهندسی شیمی تربیت مدرس

پست الکترونیک: omidkhah@modares.ac.ir

آدرس وب سایت:

http://www.modares.ac.ir/~omidkhah

26

دکتر نوید مستوفی

استاد گروه مهندسی شیمی تهران

پست الکترونیک: mostoufi@ut.ac.ir

آدرس وب سایت:

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mostoufi

27

سید عبداللطیف هاشمی فرد

 

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

 

پست الکترونیک: hashemifard@ pgu.ac.ir

 

آدرس وب سایت:

http://pet.pgu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=17&pageid=4467

 

28

دکتر رضا آذین

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

 

پست الکترونیک: reza.azin@pgu.ac.ir

 

آدرس وب سایت:

http://pet.pgu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=17&pageid=4467

29

دکتر سیدمحمدعلی موسویان

 

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران

 

پست الکترونیک: moosavian@ut.ac.ir

 

آدرس وب سایت:

 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/moosavian

30 

دکتر آرش آرامی نیا

Research fellow, University of Western Australia

Email: arash.araminiya@uwa.edu.au

https://research-repository.uwa.edu.au/en/persons/arash-arami-niya


31

دکتر احمد محب

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

 

پست الکترونیک: ahmad [at] cc.iut.ac.ir 

 

آدرس وب سایت:

https://moheb.iut.ac.ir

32

دکتر محسن محمدی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

  

پست الکترونیک: mohsen_mohammadi [at] cc.iut.ac.ir

 

آدرس وب سایت: 

https://moheb.iut.ac.ir

33

دکتر مسعود حق شناس

 

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

 

پست الکترونیک: haghshenas [at] cc.iut.ac.ir

 

آدرس وب سایت: 

https://haghshenasfard.iut.ac.ir/

34

دکتر مرتضی صادقی

 

دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

  

پست الکترونیک: m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir

  

آدرس وب سایت:  

https://m-sadeghi.iut.ac.ir/

35

دکتر مسعود میرزایی

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

ایمیل: mirzaeesh (at) um (dot) ac (dot) ir

آدرس وب سایت:

http://mirzaeesh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

36

دکتر علی دشتی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ایمیل: dashti (at) um (dot) ac (dot) ir

آدرس وب سایت:

http://dashti.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

37

دکتر احسان سلجوقی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ایمیل: dashti (at) um (dot) ac (dot) ir

آدرس وب سایت:

http://saljoughi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR