سخنران

مرتبه علمی

موضوع سخنران کلیدی

دکتر رامین کریم زاده

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران

 دستاوردهای جدید در پژوهش و تکنولوژی کوره­ های واحد اولفین

 دکتر علی احمدپور

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

 کاربردهای چارچوب های آلی-فلز (MOF) در صنایع گاز و پتروشیمی