شماره حساب: 

 

 شماره شبا: IR210170000002178711811006

به نام:  درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه بجنورد

کد اقتصادی دانشگاه: 411384831555