شماره حساب بانک ملت: 5878638770

 شماره کارت بانک ملت: 

6104-3377-3563-3008

 شماره شبا:IR340120020000005878638770

به نام  سایر منابع دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت

کد اقتصادی دانشگاه: 411384831555