- نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر  پذیرفته شده است، لازم است که مقاله خود را مطابق الگوهای مشخص شده زیر تهیه نمایند.


- مدت زمان در نظر گرفته شده برای ارائه شفاهی هر مقاله 15 دقیقه می باشد. علاوه بر آن 5 دقیقه نیز برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.

 

 - پوستر بایستی در ابعاد 50 در 70 سانتی متر (مطابق با الگوی موجود) آماده و چاپ شود.

 

 

الگوی آماده سازی ارائه به صورت پوستر

دانلود

الگوی آماده سازی ارائه به صورت شفاهی

دانلود