- نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر  پذیرفته شده است، لازم است که مقاله خود را مطابق الگوهای مشخص شده زیر تهیه نمایند.


- مدت زمان در نظر گرفته شده برای ارائه شفاهی هر مقاله 15 دقیقه می باشد. علاوه بر آن 5 دقیقه نیز برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.

 

 - پوستر بایستی در ابعاد 50 در 70 سانتی متر (مطابق با الگوی موجود) آماده و چاپ شود.

 

 

الگوی آماده سازی پوستر فارسی الگوی آماده سازی پوستر فارسی

الگوی آماده سازی پوستر انگلیسی  الگوی آماده سازی پوستر فارسی

الگوی آماده سازی ارائه شفاهی  الگوی آماده سازی پوستر فارسی